نحوه ی استفاده از گارانتی:
جهت شروع گارانتی محصول خریداری شده شماره حک شده بر روی قطعه را به سامانه ی پیامکی 30002176999220 ارسال نمایید.این محصول از تاریخ تولید به مدت 12 ماه دارای گارانتی میباشد.

*موارد غیر قابل قبول بودن از نظر گارانتی:

– کلیه مواردی که مدت زمان گارانتی آنها به پایان رسیده است.

– کلیه مواردی که قطعه بر اثر مونتاژ ناصحیح بر روی اتومبیل معیوب شده باشد.

-شکستگی پروانه واتر پمپ ( بر اثر ضربه ,تصادف …)

-شکستگی فلنج یا پولی واتر پمپ (شکستگی از جای پیچ بر اثر مونتاژ ناصحیح  و یا ضربه و تصادف و…

-شکستگی بدنه واتر پمپ ( شکستگی  محل قرار گرفتن پیچ ها بر اثر مونتاژ ناصحیح ویا صربه و تصادف و…

-دفرمگی و یا معیوب  شدن رزوه های (فلنج ویا پوسته ) واتر پمپ بر اثر مونتاژ ناصحیح و…

*در صورت امکان ایراد قطعه مرجوعی را به نحوی بر روی آن مشخص کنید