شرکت ایران گداخت به عنوان یکی از معتبرترین تولید کنندگان انواع واتر پمپ و اویل پمپ با اعتقاد به بهبود مستمرعملکرد فرآیندهای سازمان در جهت ارتقاء سطح کیفیت محصولات تولیدی ، افزایش رضایت مشتریان و سایر ذینفعان در سطوح مختلف، بر مبنای استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت   الزامات خاص مشتریان iso9001  خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام می دارد.

1-افزایش میزان سود آوری  شرکت  ازطریق افزایش سهم بازار، تنوع محصول ، تامین مناسب مواد   اولیه  و    مدیریت هزینه ها.

2- افزایش میزان رضایتمندی مشتریان از طریق بهبود کیفیت محصولات تولیدی،  تحویل بموقع و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت

3- بهبود   وضعیت فرآیندهای سازمان از طریق پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ، انجام فعالیت های تحقیق و توسعه ، توسعه آزمایشگاه  و بهبود وضعیت زیرساخت ها

4- بهبود وضعیت فرهنگ سازمانی ،کارگروهی  ، بهبود مستمر  و ارتقاء دانش کارکنان از طریق برگزاری دوره های آموزشی

این خط مشی به اهداف کیفی قابل اندازه گیری تبدیل شده است تا ضمن اطمینان از درک آن، میزان حرکت به سمت این اهداف قابل سنجش باشد و بطور مستمر مورد ارزیابی و بازنگری قرار خواهد گرفت.

نظارت بر حسن اجرای این سیستم  برعهده اینجانب بوده و با یاری پروردگار متعال و همراهی کلیه کارکنان شرکت  ،تعهد خود را نسبت به اجرای اثربخش آن ،مطابق با این خط مشی اعلام می نمایم و از این رو از همه کارکنان شریف میخواهم تا با تعهد ،مسئولیت پذیری و همکاری با مدیران ذیربط ، نهایت تلاش خویش را به کار گرفته تا زمینه های اجرا و بهبود سیستم مورد نظر محقق گردد.

حمید رضا خیامیان

مدیر عامل